Site Loader
бул. Съборни №7, ет.2

I.ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


С настоящия Етичен кодекс ние заявяваме ангажираността си „МАКСИМА ЛАЙФ“ ООД да е в унисон с най-високите стандарти на професионалната етика и поведение , и да окуражаваме колегите си да обсъждат етични въпроси с управителя, за да успеем да поддържаме съответния висок стандарт. Общоприетите ценности, залегнали в този етичен кодекс характеризират подхода ни и налагат висок професионален стандарт, поощряващ коректните взаимоотношения с нашите колеги, клиенти и партньори. С настоящия етичен кодекс ние декларираме, че ще спазваме професионализъм, почтеност, толерантност, конфиденциалност, лоялност.
Чл. 1. Дейността си преводаческа агенция „МАКСИМА ЛАЙФ“ ООД осъществява като:
(1) Строго спазва законодателството на Република България, като съдейства за подпомагане и развитие на преводаческите услуги.
(2) Строго спазва принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, отговорност и зачитане на личността.
(3) В зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в търговското дружество.
(4) Извършва дейността си обективно, компетентно и добросъвестно, като използва и прилага знанията и опита, които притежава, и се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на преводаческата дейност, респективно клиента.
(5) Отнасят се любезно, възпитано и с уважение към всеки клиент и партньор, като зачитат правата и достойнството на личността, и не допускат каквито и да било прояви на дискриминация.
(6) Не накърняват престижа на търговското дружество при изпълнение на служебните си задължения.
(7) Точно и безпристрастно събират, анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свързани с работата им в полза на дружеството и неговите цели.

II. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ


Служителите на търговското дружество трябва да спазват съответните закони и нормативни разпоредби, като избягват всяко действие, което дискредитира професията.
Чл. 2. Взаимоотношения с колеги
(1) В отношенията си с колегите проявяват уважение, коректност и толерантност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
(2) Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.
(3) Служителите проявяват готовност да окажат помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.
(4) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между колеги.


III. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Чл. 1. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните им задължения и частните им интереси, служителите следва своевременно да уведомят управителя.
Чл. 2. Служители, на които станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в търговското дружество, са длъжни да предприемат необходимите мерки за изясняване на въпроса.
Чл. 3. Служителите не участват в каквито и да било действия в рамките на едноличното дружество, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.
Чл. 4. Служители, напуснали търговското дружество, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с действията на същото или функцията, която са изпълнявали. Конфликтът на интереси и неравенството във властта при взаимоотношенията с ползвателите на професионалните преводачески услуги могат да са налице и след формалното им приключване и професионалните отговорности все още могат да бъдат приложими.

IV.МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ


Чл. 1. Този кодекс има задължителен характер за служителите на „МАКСИМА ЛАЙФ“ ООД.
Чл.2 . При неспазване нормите на поведение в този кодекс , служителите на „МАКСИМА ЛАЙФ“ ООД носят предвидената от закона административна или наказателна отговорност.
Чл.3. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички служители на търговското дружество за сведение и изпълнение, като запознаването със съдържанието се удостоверява от всеки членуващ лично, чрез подписване на декларация.

За връзка с нас, моля попълнете контактната форма и ще се свържем с Вас!

Телефонен номер: 052/633-632; 0889/466-440
Имейл адрес: info@maximalife.eu
Адрес: гр. Варна, бул. Съборни №7

Post Author: fvvlddyu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Languages »